Over Cerianthus

De OSV Cerianthus is opgericht op 27 september 1972 en is aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) en de Noord Nederlandse Duikfederatie.(NNDF)

De OSV Cerianthus staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Sinds 1981 heeft de Vereniging Statuten en  Huishoudelijk Reglement statutair vastgelegd bij de notaris in het kader van het nieuwe verenigingsrecht.

Bestuur OSV Cerianthus

Voorzitter: Olav Mars

Secretaris: Antoinette Reimert

Penningmeester: Lex Kolenbrander

Opleidingscoördinator: Erik de Graaf

PR en Social Media: Natasja van der Hulst Mos


Commissies:

Door het bestuur zijn de volgende commissies met de volgende taken ingesteld

  • Een materialencommissie (Beheer duikmaterialen)
  • Een opleidingscommissie (Organisatie van de opleidingen)
  • Een activiteitencommissie (Organisatie van duikevenementen)

Verzekeringen:

De leden van de Vereniging vallen onder een beperkte ongevallen verzekering, een sportverzekering van de NOB ,een bestuurders aansprakelijkheidsverzekering.  De Vereniging heeft een brand/storm/inbraakverzekering afgesloten.

Contributies

Naast de maandelijkse contributie van 15 euro komen de opleidingsboeken van de NOB voor rekening van het lid.

Lid worden:

Om lid van de OSV Cerianthus te kunnen worden gelden de minimum leeftijden zoals door de NOB ingesteld voor de verschillende activiteiten. Duiken (14 jaar) en snorkelen (12 jaar).

Daarnaast moet men medisch goed gekeurd zijn.  Er is een proefperiode van enkele maanden waarbij met kennis kan maken met de binnenwateractiviteiten van de vereniging.

Bij het aangaan van het lidmaatschap ontvangt men de statuten en het huishoudelijk reglement

van de verenging. Het aangaan van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris. De opleidingstraining en de training in het bad worden op de woensdagavonden gehouden tussen 21.00 en 22.00 uur in zwembad Tijenraan. De theorieavonden van 19.00 tot 21..00 uur op de woensdag voor de training.

Opleidingen:

Leden van de Vereniging worden opgeleid voor de verschillende duibrevetten van de NOB-CMAS en de verschillende specialisaties. De brevetten gelden voor de gehele wereld.

De theorieopleiding en de binnenwateropleidingen vinden plaats in het nieuwe zwembad van de accommodatie Tijenraan. De buitenwateropleidingen worden uitgevoerd in de duiktoren in Enschede en in het buitenwater. De Vereniging heeft een achttal instructeurs.

GEDRAGSCODE VOOR INSTRUCTEURS EN BEGELEIDERS VAN OWSV CERIANTHUS.


Een instructeur of begeleider bij OWSV Cerianthus: 

ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen. 

KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar voorlichtingsbijeenkomsten. 

IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES. Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als instructeur of begeleider.

IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET. Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, – contacten en – relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd. 

RESPECTEERT HET PRIVELEVEN VAN DE SPORTER. Dring niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of duikaccommodatie

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant. 

IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen. 

NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN,om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. 

ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen. 

IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport. 

HOUDT ZICH AAN DE GELDENDE WET- EN REGELGEVING. 
Onthoud je van het gebruik van drank en drugs als er nog gereden of gedoken moet worden en wees hierin een voorbeeld voor je buddy’s.

 

VERTROUWENSCONTACTPERSOON.

Indien zich er vervelende situaties voordoen binnen de club staat het bestuur van OWSV Cerianthus open voor meldingen hiervan.
Ook heeft de NOB een vertrouwenscontactpersoon die benaderd kan worden.

Bij iedere club gebeurt wel eens iets dat niet binnen de normen en waarden van je vereniging past. Denk bijvoorbeeld aan pesten of het buitensluiten van andere leden, maar ook aan grappen over vrouwen, homo’s, lesbiennes of andere culturen. Daarnaast kan een situatie ontstaan waarin een (jeugd)lid zich in of buiten het water seksueel geïntimideerd voelt. Voor meldingen van grensoverschrijdend gedrag kun je terecht bij het bestuur of de instructeurs.

Als onverhoopt wél zo’n situatie ontstaat kun je ook terecht bij de vertrouwenscontactpersoonvan de NOB, Martine van de Veen via vertrouwenscontactpersoon@onderwatersport.org of 0318-559347. Ook kun je terecht bij het Centrum Veilige Sport. Hier kun je – buiten de NOB om – terecht voor vragen, advies en/of een melding van grensoverschrijdend gedrag. Dit kan eventueel anoniem. Het Centrum Veilige Sport is te bereiken op 0900-2025590 email: centrumveiligesport@nocnsf.nl of je kunt de chatfunctie gebruiken op hun site.

 

AANNAMEBELEID

Cerianthus heeft een aannamebeleid welke wordt doorlopen bij het aanstellen van nieuwe instructeurs / begeleiders.

• Er wordt een kennismakingsgesprek gehouden.
• Referenties worden gecheckt bij de club waar de instructeur / begeleider vandaan komt.
• Er wordt een VOG aangevraagd.
• Dinstructeur / begeleider is of wordt lid van de bond. Daarmee valt de instructeur/begeleider onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.
• De begeleider wordt bekend gemaakt met de gedragsregels (zie hierboven).